Zpracování osobních údajů zákazníka

čeština  english  lasergamebrno.cz on facebook  lasergamebrno.cz on youtube  lasergamebrno.cz on g+  lasergamebrno.cz on tripadvisor

Provozní řád

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli rezervovat na našem laser game prostřednictvím stránek www.lasergamebrno.cz. Seznamte se, prosím, před odesláním registrace nejprve s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností ACTION GAMES s.r.o. (provozovatelem sportoviště Laser game Brno).


Společnost ACTION GAMES s.r.o.. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.


Společnost ACTION GAMES s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo.


Společnost ACTION GAMES s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění smluvního závazku společnosti ACTION GAMES s.r.o. poskytnout Vám službu v podobě výhradního rezervovace termínu hry na našem webovém portálu, která se projeví začervenáním políček daných časů v našem rezervačním kalendáři. Elektronická služba v podobě rezervace je poskytována bezplatně s tím, že máte možnost kdykoliv do dvou dnů od rezervace tuto rezervaci zrušit. Pro zrušení rezervace nás kontaktujte buď telefonicky nebo emailem.


V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude společnost ACTION GAMES s.r.o. dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, informujících o zboží a službách společnosti FACTION GAMES s.r.o. a jejich obchodních partnerů. Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat.


Správcem Vašich osobních údajů bude společnost ACTION GAMES s.r.o.


Sídlo a zároveň kontaktní adresa: M. Alše 411, 760 01 Zlín


IČ: 29358019


Telefon: +420 776 427 947


Email: info@lasergamebrno.cz


V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na e-mailové adrese: grdp@lasergamebrno.cz.


Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou IT specialistů, zajišťujícím provoz našeho webového portálu www.lasergamebrno.cz.


Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu rezervace a po dobu tří let ode dne vaší rezervace.


Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností ACTION GAMES s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:


 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti ACTION GAMES s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:
 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od společnosti ACTION GAMES s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost ACTION GAMES s.r.o. nezískala od Vás;
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.
 1. právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost ACTION GAMES s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 2. právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost ACTION GAMES s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost ACTION GAMES s.r.o., jako na správce, vztahuje;
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.
 1. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost ACTION GAMES s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 1. pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost ACTION GAMES s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
 3. pokud společnost ACTION GAMES s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti ACTION GAMES s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 1. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti ACTION GAMES s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost ACTION GAMES s.r.o. bránila, a to v případě, že:
 1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností ACTION GAMES s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 1. právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost ACTION GAMES s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 1. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.
Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.lasergamebrno.cz Celé znění tohoto dokumentu naleznete na našich stránkách ve spodní části stránek pod názvem „GRDP podmínky“.
Tato webová stránka používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Rozumím    Více informací